Algemene Voorwaarden van fimowinkel.be, gevestigd te Harelbeke. Versie geldig vanaf 1 november 2018

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van de webwinkel fimowinkel.be. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsites van fimowinkel.be. Op eenvoudig verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd worden.
1.2 Bij het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.
1.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail met alle info.
1.4 fimowinkel.be behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden ter allen tijde te wijzigen.

Levering

2.1 Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag.
2.3 Indien het product niet voorradig is, zal er alles aan gedaan worden om de levering zo snel mogelijk uit te voeren. De koper kan ten allen tijde de status opvragen op verkoop@fimowinkel.be
2.4 De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.
2.5 fimowinkel.be heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten.
2.6 In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
2.7 Aan de leveringsplicht van fimowinkel.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door fimowinkel.be geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder  tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.8 Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
2.9 Aangezien fimowinkel.be zich voornamelijk naar particulieren richt, worden er standaard geen facturen opgemaakt. Indien je toch een factuur wenst, gelieve dit bij jouw bestelling in de opmerkingen te vermelden, samen met je BTW-nummer.
2.10 De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. fimowinkel.be biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een verzekerde postzending.
2.11 Op iedere bestelling zijn ook verpakkings- en leveringskosten te betalen. Deze zijn terug te vinden op de website en worden ook gemeld bij de bevestiging van de bestelling.

Prijzen

3.1 De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden terug te sturen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelling is afgeleverd.
4.2 De koper is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
4.3 De koper moet op voorhand fimowinkel.be inlichten over het feit dat er goederen zullen worden teruggestuurd. Hierin moet ook vermeld worden over welke goederen het gaat. Het terugsturen van goederen is geheel voor rekening en risico van de koper.
4.4 Indien de koper na afloop van de termijn van 14 werkdagen de goederen niet aan fimowinkel.be heeft teruggestuurd, is de koop een feit. De koper dient te bewijzen dat de goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een afgiftebewijs afgeleverd door het postkantoor.
4.5 fimowinkel.be raadt aan om goederen aangetekend terug te sturen.
4.5 Terugsturen van de goederen kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (kapotte verpakkingen, gedeeltelijk verbruikt product, enz).
4.6 Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zorgt fimowinkel.be er voor dat uiterlijk binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag van de teruggestuurde goederen aan de koper wordt terugbetaald.

Gegevensbeheer

5.1 De geregistreerde gegevens zijn niet overdraagbaar of in te zien door derden zonder uw toestemming. Behalve wanneer fimowinkel.be hier wettelijk toe verplicht wordt, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of ter uitvoering van een overeenkomst.
5.2 De door u gegeven informatie kan gebruikt worden om commerciële boodschappen van fimowinkel.be en andere afdelingen van fimowinkel.be naar u te sturen. Indien u geen commerciële boodschappen van ons wilt ontvangen, zullen wij op uw schriftelijk verzoek de toezending hiervan stopzetten.
5.3 Wij doen de registratie van uw gegevens zo correct mogelijk. Mochten er toch fouten of onjuistheden door u worden vastgesteld, of wilt u uw gegevens aanpassen, dan kunt u dit schriftelijk doen via privacy@fimowinkel.be.
5.4 Ook wanneer u uw eigen gegevens wilt inkijken, kunt u zich richten tot bovenstaand adres.
5.5 Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en op die manier up-to-date te houden.

Garantie

6.1 fimowinkel.be garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouw­baarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
6.2 fimowinkel.be is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 Indien klachten van de koper door fimowinkel.be gegrond worden bevonden, zal fimowinkel.be naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van fimowinkel.be zich maximum beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende goederen.
6.4 Iedere aansprakelijkheid van fimowinkel.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
7.3 Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld is.
7.4 Verschillende aanbiedingen, actie’s en kadobons kunnen niet samen gebruikt worden. Per bestellingen kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 actie.

Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen fimowinkel.be en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door fimowinkel.be op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 fimowinkel.be behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Afbeeldingen

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz… op de internetsite van fimowinkel.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.
9.2 Op alle afbeeldingen op de website van fimowinkel.be geldt er een copyright. Deze mogen niet gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van fimowinkel.be .

Overmacht

10.1 fimowinkel.be is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die fimowinkel.be belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht. Deze lijst is niet limitatief.
10.3 fimowinkel.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
10.4 In geen geval is fimowinkel.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.5 Indien fimowinkel.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het eigendomsrecht van alle door fimowinkel.be aan de koper verkochte en geleverde goederen blijft bij fimowinkel.be zolang de koper de vorderingen van fimowinkel.be uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van fimowinkel.be wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc.
11.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.3 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan fimowinkel.be.

Betaling

12.1 De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 14 dagen niet ontvangen werd, kan de overeenkomst opnieuw onderhandeld worden.
12.2 Betalingen gebeuren via bancontact, via iDEAL, per bankoverschrijving of via paypal (Visa/Mastercard). De betalingsgegevens worden aan de koper per email gemeld nadat een bestelling geplaatst is. Bij betaling via paypal worden 3% kosten in rekening gebracht.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Contactgegevens

Webshop fimowinkel.be
www.fimowinkel.be
Gentseseenweg 32
8530 Harelbeke
België

BTW BE0835.662.027